Bi mni kơ Yêhôwa – Êpul hlăk ai

40.000 

Thánh ca tiếng Ê’đê – Klei Mmun.

  1. Klei Pap yuôm bhăn: Giá: 35k
  2. Klei mmun. Có nốt nhạc 85k & Không có nốt nhạc 75k
  3. Hosana. Giá: 50k
  4. Pô bi mtlaih. Giá: 40k
  5. Bi mni ko Yehowa. Giá: 40k
  6. Kao mơak – kao mmun. 95k
Bi mni kơ Yêhôwa – Êpul hlăk ai

40.000